دستت رو بکش روش!
زبره.
آروم لمسش کن، باید حسش کنی!
چرا؟
وقتی حسش کنی، درکش میکنی.
آخه چرا باید درکش کنم؟ این یه درخته، مثِ همه ی درختا.
تا درکش نکنی بخشی از اون نمیشی.
برو بابا! واسه چی باید بخشی از اون بشم؟ حالیت نیستا.
اگر بخای رها بشی؛ اگر بخای لذت ببری اول باید به جهان وصل بشی. باید یکپارچه بشی تا چیزی آزارت نده.
تو بیشتر دوست داری منو لمس کنی یا درختو؟