ایشان در ژانرها و سبک های مختلف عکاسی می کند هر چند که به بعضی از سبک ها علاقه بیشتری دارد. در عکاسی، اعتقاد چندانی به رعایت تکنیک ندارد. برای او فلسفه عکاسی و گاهی اهداف عکاسی بسیار مهم تر است چرا که عکاسی را بیشتر هنر می داند تا صنعت. ایشان علاقه زیادی به سبک های مفهومی و شهری دارد.

مجموعه آثار عکاسی شده توسط فرشید خیرآبادی

فرشید خیرآبادی به عنوان عکاس تبلیغاتی هم شناخته می شود و فوتو بوک های او در زمینه عکاسی برای فروش و تبلیغات منتشر شده. در عکاسی تبلیغاتی پافشاری او بر اهداف عکاسی است نه بر تکنیک عکاسی. وی معتقد به رساندن پیام تبلیغاتی به مخاطب است.

عکس لندسکیپ

عکاسی رنگی - لندسکیپ - 2
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 5
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 6
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 12
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 9
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 8
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 11
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 4
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 7
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 1
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 10
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 3
عکاسی رنگی - لندسکیپ - 2 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 5 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 6 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 12 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 9 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 8 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 11 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 4 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 7 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 1 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 10 عکاسی رنگی - لندسکیپ - 3

عکس پرتره

عکاسی رنگی پرتره - 6
عکاسی رنگی پرتره - 7
عکاسی رنگی پرتره - 9
عکاسی رنگی پرتره - 4
عکاسی رنگی پرتره - 10
عکاسی رنگی پرتره - 3
عکاسی رنگی پرتره - 5
عکاسی رنگی پرتره - 8
عکاسی رنگی پرتره - 2
عکاسی رنگی پرتره - 1
عکاسی رنگی پرتره - 6 عکاسی رنگی پرتره - 7 عکاسی رنگی پرتره - 9 عکاسی رنگی پرتره - 4 عکاسی رنگی پرتره - 10 عکاسی رنگی پرتره - 3 عکاسی رنگی پرتره - 5 عکاسی رنگی پرتره - 8 عکاسی رنگی پرتره - 2 عکاسی رنگی پرتره - 1