آثار گرافیکی او نزدیک به نقاشی های دیجیتالش است با این تفاوت که در گرافیک، او بیشتر به کارکرد رسانه ای گرافیک پرداخته و خواست اش رساندن مفهومی واضح در این آثار بوده است. گرافیک، رسانه ای برای حرف های تصویری اوست.

مجموعه گرافیک لندسکیپ

نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی

مجموعه گرافیک پرتره

نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی
نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی نقاشی دیجیتالی