کتاب شعر ناگاه برف باران

معرفی کتاب ناگاه برف باران

سرایش شعر کاری هنری با تمام زیر و بم های آن است. از اینجاست که اختلاف آن با نوشتار حادث می شود. نثر بیشتر کاری ادبی و کمتر هنری است. در کتاب «ناگاه برف باران» پافشاری هنرمند بر وجه هنریِ چکامه سرایی دانش بنیان با تکنیک‌های مدرن است. رسوب دانش در حوزه های مختلف علوم در اشعار دیده خواهد شد و این خواست بی‌اجبار سراینده بوده؛ بدون آنکه عمدی در ارائه باشد.